Sheet and Flat Gasket
 

این واشرها معمولا برای شرایط فشاری پایین تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرند و متناسب با شرایط ومواد جریانی از جنس گرافیت ، PTFE ، الیاف غیرآزبستی وغیره تولید می گردند.این نوع واشرها براساس استانداردASME B 16.21 تولید می گردد.همچنین علاوه بر استاندارد اشاره شده این شرکت توانایی تولید طرحهای ویژه وسایز های خارج از استاندارد را نیز دارا می باشد .