طراحی و تامین اقلام خط لوله صادرات اتیلن طی دو قرارداد
در دست اجرا
1393/03/18
1396/02/10
طراحی و تامین اقلام خط لوله صادرات اتیلن طی دو قرارداد
الفین پنجم عسلویه
پتروشیمی مروارید
پیمانکار اصلی: پتروشیمی مروارید