مجتمع های پالایشگاهی پارس جنوبی
پایان یافته
1393/03/18
1396/02/10
شرکت پتروپارس ایران
طراحی فنی و مهندسی پایه و تفصیلی کریدور شمالی پارس 2 شامل خوراک، خطوط صادراتی و جاده های دسترسی، پل ها و خطوط برق و SPIFON
مجتمع های پالایشگاهی پارس جنوبی
شرکت پتروپارس ایران
کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس (POGC)