موقعیت E011N میدان شانول به صورت PC
پایان یافته
1393/03/05
1396/02/10
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
موقعیت E011N میدان شانول