پروژه گاز رسانی به روستاهای محور حطیطه شهرستان بردسکن،استان خراسان رضوی
در دست اجرا
1396/01/27
1396/01/28
شرکت ملی گاز ایران

پروژه گاز رسانی به روستاهای محور حطیطه شهرستان بردسکن،خراسان رضوی