موقعیت W009N میدان هما به صورت PC
پایان یافته
1393/03/05
1396/02/10
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
موقعیت W009N میدان هما به صورت PC