پروژه گازرسانی به 111روستاهای استان کرمانشاه
در دست اجرا
1396/01/27
1396/01/28
شرکت ملی گاز ایران
  پروژه گازرسانی به  111روستاهای  استان کرمانشاه