موقعیت W014S میدان دانان به صورت PC
پایان یافته
1393/03/05
1396/02/10
: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
موقعیت W014S میدان دانان به صورت PC