پروژه فاز 12 پارس جنوبی
پایان یافته
1393/03/05
1396/02/10
شرکت نفت و گاز پارس
پروژه فاز 12 پارس جنوبی
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران