پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
پایان یافته
1393/03/05
1396/02/10
شرکت نفت و گاز پارس
پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران